Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.beautymarket.sk špecializujúcim sa na predaj tovarov – potrieb pre nechtových dizajnérov, manikérov a pedikérov. 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je: 

Bc. Markéta Tomášková – Beauty Market
Bernoláková 6032/15
974 05 Banská Bystrica

IČO: 53121023
DIČ: 1126658324

zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-44281

e-mail: beautymarket42@gmail.com

zodpovedná osoba: Viktória Paluchová

1. Vymedzenie základných pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.beautymarket.sk (ďalej ako „e-shop“) je Bc. Markéta Tomášková – Beauty MarkeT s miestom podnikania Bernolákova 6032/15, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Predávajúcim je Bc. Markéta Tomášková – Beauty MarkeT s miestom podnikania Bernolákova 6032/15, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Dodávateľom tovarov ponúkaných v e-shope je Bc. Markéta Tomášková – Beauty MarkeT s miestom podnikania Bernolákova 6032/15, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.

Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať.

Registrácia predstavuje vyplnenie osobných údajov návštevníka e-shopu a následné uvedenie do zoznamu/ registra zákazníkov e-shopu. Registrácia nie je nevyhnutná k realizácii nákupu, teda objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie. Registrácia je zároveň nezáväzná a ako taká nezaväzuje k nákupu v internetovom obchode. Registráciousúčasne vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich identifikačných údajov, ktoré sa ukladajú. Vyhlasujeme, že uložené dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode www.beautymarket.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.beautymarket.sk. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej   adrese:  victoriavynnsk@gmail.com, alebo na uvedenej fakturačnej adrese prevádzkovateľa. Registráciou získate prehľad o histórii vašich objednávok.

Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim prebieha prioritne elektronickou formou. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

Všetky objednávky podané prostredníctvom tohto e-shopu sú záväzné.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami ochrany osobných údajov, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky, podmienky ochrany osobných údajova reklamačné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pri samotnom uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi riadne oboznámiť. 

Prijatie, spracovanie a odoslanie objednávky je kupujúcemu potvrdené informatívnym 
e-mailom na ním zadaní e-mail.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 

Záväzná objednávka a ani návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy nevzniká, ak kupujúci vykoná len rezerváciu tovaru.

Zrušenie objednávky

Objednávku možno zo strany kupujúceho zrušiť pred jej expedíciou. Kupujúci má právo zrušiť objednávku až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť pred odoslaním e-mailu s potvrdením o odoslaní objednávky. Zrušenie objednávky je možné uskutočniť telefonicky, osobne alebo emailom. Ak bola objednávka hradená vopred, platba bude kupujúcemu vrátená späť do 14 dní odo dňa potvrdenia zrušenia objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch: z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. 

Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade ak dôjde k opakovanému porušeniu obchodných podmienok, opakovanému neprevzatiu zásielky, či opakovaným komplikáciám, ktoré majú za následok poškodenie predávajúceho.  

Predávajúci má tiež právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní odo dňa zrušenia objednávky.

V prípade ak je kupujúci vyzvaný k úhrade zálohy resp. zálohovej platby alebo si zvolí platbu prevodom na účet, teda akýkoľvek iný spôsob platby, pri ktorom poukazuje peňažné prostriedky pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, je povinný túto platbu uskutočniť v lehote stanovenej dodávateľom. V prípade ak v uvedenej dobe splatnosti nebude pripísaná úhrada na účet dodávateľa, predávajúci môže takúto objednávku stornovať pre nesplnenie povinností kupujúceho uhradiť zálohu alebo neuhradenie platby vopred.

Kúpna zmluva/ objednávka bude v prípade registrácie kupujúceho okrem zaslania na ním uvedený e-mail aj uložená na kupujúcim vytvorenom účte u predávajúceho  a kupujúcemu bude pri prihlásení sa do e-shopu kedykoľvek k dispozícii. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.

3Cena

Všetky uvádzané ceny sú konečné  vrátane 20 % DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente objednania tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v
e-shope v čase objednania tovaru. 

Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke. 

4. Spôsoby úhrady

Spôsob úhrady závisí od kupujúcim zvoleného miesta doručenia tovaru.

Za objednaný tovar v e-shope s miestom doručenia v Slovenskej republike je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

platba na dobierku – +1€ – platí sa priamo kuriérovi alebo pracovníkovi pobočky Slovenskej pošty, a.s. pri preberaní tovaru,

platba pri osobnom odbere – zdarma – platí sa v hotovosti pri osobnom prevzatí,

bezhotovostná platba – zdarma (bezhotovostný prevod).

Za objednaný tovar v e-shope s miestom doručenia v Českej republike je možné platiť len nasledovným spôsobom:

bezhotovostná platba – zdarma (bezhotovostný prevod).

5. Doručenie, dodacie podmienky, poplatky za prepravu

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. 

Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho, s možnosťami čiastočných dodávok.

Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci realizuje doručenie ku kupujúcemu na území Slovenskej republikyprostredníctvom:

kuriérskej spoločnosti GLS – 3,80 €,

zásielkovňe (Packeta výdajné miesta) – 3,30 €,

Slovenskej pošty, a.s. – podľa aktuálneho dostupného cenníka 

osobne u predávajúceho – zdarma.

Predávajúci realizuje doručenie ku kupujúcemu na území Českej republiky prostredníctvom:

zásielkovňa (Packeta výdajné miesta) – 4,80 €.

Pri objednávkach nad 100 € je poštovné zadarmo.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Venujte pozornosť pri vyplňovaní dodacích údajov. Po odoslaní objednávky nie je možné meniť fakturačné údaje.

Pri preprave sa môže tovar poškodiť. Preto je nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, Kupujúcemu odporúčame rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal tovaru je nepoškodený.

6. Záruka a zodpovednosť predávajúceho za vady

Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov, ak kupujúci je spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom predávajúcim informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Na tovare je uvedená lehota na použitie, pričom záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Predávajúci zodpovedá za všetky vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Zodpovednosť za vady a teda ani poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • poškodením záručnej plomby alebo jej znehodnotením ak ju produkt obsahuje,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

Na zodpovednosť za vady predanej veci predávajúcim sa primerane použijú ustanovenia  § 619 – § 627 zákona č. 40/1965 Zb. Občiansky zákonník.

7. Reklamácie a reklamačný poriadok

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Rozporom s kúpnou zmluvou sa rozumie najmä, že predávaná vec nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Reklamačný poriadok

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, alebo v prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytla vada, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to ihneď po zistení vady.

Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať písomne poštou alebo formou e-mailu alebo osobným doručením na adresu predávajúceho. Následne je potrebné reklamovaný tovar zaslať predávajúcemu na adresu, nie však na dobierku. V takom prípade nebude tovar prevzatý. Taktiež je možnosť prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Preprava je hradená stranou predávajúceho.

Tovar, na ktorý sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musí byť predávajúcemu odovzdanýna posúdenie ihneď po zistení závady, musí byť riadne vyčistený (z hygienických dôvodov) a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený (odporúčame tovar zabaliť do baliaceho papiera alebo kartónu), tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. Zásielka musí byť kompletná vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie (musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, najmä doklad o zaplatení zásielky, záručný list a iné). K zásielke je potrebné pripojiť doklad o kúpe (faktúru).

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme reklamačného protokolu. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailového vyrozumenia, prípadne formou SMS. Do tej doby sa má za to, že reklamácia vybavená nebola. O priebehu reklamácie sa môže kupujúci informovať aj telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v časti „kontakt“. Rovnako ako pri dodaní objednávky bude kupujúci informovaný o expedícii balíka a termíne doručenia. 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím zľavy, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu.

O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.

Kontakt: Bc. Markéta Tomášková – Beauty MarkeT, miesto podnikania Bernolákova 6032/15, 974 05 Banská Bystrica.

8. Vrátenie tovaru – odstúpenie od kúpnej zmluvy

Internetová objednávka je zmluvou uzatvorenou na diaľku.

Kupujúci má na základe ust. § 7 a nasledujúcich Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona. Pre ostatné prípady sa uplatňuje ust. § 7 ods. 2 alebo 3 uvedeného zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť na kontaktnú adresu predávajúceho, alebo toto odstúpenia od kúpnej zmluvyodovzdať na poštovú prepravu, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslať na e-mailovú adresu beautymarket42@gmail.com. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný odovzdať, prípadne odoslať predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie špecifikovanej lehoty. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne tovar – predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou, najmä originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúcemu odporúčame aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu fotokópiu faktúry.

Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) Zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy prevodom na bankový účet, prípadne iným spôsobom vopred dohodnutým s kupujúcim. Predávajúci  nie je však povinný vrátiť peniaze kupujúcemu skôr ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám alebo prostredníctvom  ním poverenej osoby.

Tovar, ktorý kupujúci vracia z dôvodu využitia práva odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu, nesmie byť nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru používaný, poškodený, ani nesmie byť inak výrazne znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch si môže predávajúci od kupujúceho nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Kupujúci teda znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v ust. § 7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona č. 102/2014. Z.z. 

Pre vrátenie tovaru zvoľte nasledovný postup:

 • Tovar dobre a starostlivo zabaľte tak, aby bol samotný tovar ako aj jeho pôvodný obal chránený pred akýmkoľvek poškodením a znehodnotením.
 • K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe vrátane.
 • Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie).
 • Tovar zašlite na adresu uvedenú v časti „kontakt“ vami zvoleným prepravcom.
 • Tovar odporúčame zaslať ako poistenú zásielku a prípadne aj doporučene.
 • Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

9. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, zabezpečiť aby ponúkaný tovar spĺňal právne predpisy platné v Slovenskej republike,  spolu s tovar alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako najmä faktúru za tovar, reklamačný list, formulár na odstúpenie od zmluvy,návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

10. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v bode 9., podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať aj ušlý zisk. 

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

11. Ochrana osobných údajov

Predávajúci si svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností plní prostredníctvom osobitného dokumentu. Podmienky ochrany osobných údajov/ Ochrana osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzujeme nakladať so všetkými osobnými údajmi kupujúceho v súlade so zákonom na ochranu dát v súladu s GDPR. Osobné údaje kupujúceho budú chránené v maximálnej možnej miere, nebudú poskytované tretím osobám, ani iným subjektom a budú použité len pre účely vnútorných potrieb a administratívou spojenou s prevádzkou tohto internetového obchodu. Toto ustanovenie zostáva v platnosti aj v prípade ukončenia činnosti prevádzkovateľa tohto elektronického obchodu.

12. Alternatívne riešenie sporu

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci ako spotrebiteľský subjekt má, v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde kupujúci na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

13. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. 

V prípade zmeny obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú podmienky ochrany osobných údajov.

Inak neupravené vzťahy v týchto obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (podmienky ochrany osobných údajov) sa riadia podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov Slovenskej Republiky, predovšetkým Zákona č. 40/1964 ZbObčiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 29. marca 2023.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním Obchodných podmienok.